Na osnovu člana IX. Odluke broj: 01-01-19-918/23 od 19.5.2023. godine, direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe   i z d a j e

O B A V J E Š T E N J E

 Obavjestavaju se lica koja su aplicirala iii imaju namjeru aplicirati za kupovinu stana ili parking mjesta na lokaciji Šip objekti K-30 i K-31 da se javni oglas za prodaju stanova i parking mjesta u slobodnoj prodaji objavljen dana 31.5.2023. godine na web stranici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova – www.stanfond.ba, iz formalno-pravnih razloga poništava.

Objava novog javnog oglasa bit će izvrsena na web stranici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova www.stanfond.ba i u Dnevnom avazu.

Ovo obavještenje će biti objavljeno na web stranici Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova www.stanfond.ba i u Dnevnom avazu.

OBAVJEŠTENJE pogledajte ovdje.