Javna nabavka

Usluge vođenja oglašavanja
18.08.2023
Eksterni disk za server
16.08.2023
Usluge popravke i održavanja gasnih naprava
16.08.2023
stručni časopi
14.08.2023
električni alati
14.08.2023
Antivirusni programski paket Fond 2022
14.08.2023
Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom Radova na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip
22.06.2023
LOT 1: Usluge nadzora radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu
03.04.2023
LOT 2: Usluge nadzora radova na izgradnji garaža i vanjsko uređenje oko stambenih objekata kolektivnog stanovanja u Vogošći-naselje Rosulje
03.04.2023
Obrazovni seminar Fond 2023.
30.01.2023
Usluge stručnog osposobljavljanja Fond 2023.
30.01.2023
Usluge posluživanja u restoranima 2023. Fond
30.01.2023
Poštanske usluge Fond 2023.
30.01.2023
Radovi na izgradnji garaža i vanjsko uređenje oko stambenih objekata kolektivnog stanovanja u Vogošći-naselje Rosulje
06.12.2022
Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom nastavka realizacije Projekta „Izgradnje objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe-I
29.11.2022
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu 2022
28.11.2022
Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom Radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo
16.11.2022
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokalitetu Centar u Ilija�u
17.10.2022
Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip
21.09.2022
Dodatni nepredvi?eni radovi nastali prilikom Radove na izgradnji stambenog objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') sa garaama u suterenu u naselju Rosulje u Vogo?i
17.05.2022
Usluge nadzora gradilišta na izgradnji stambeno-poslovnih objekata A1-B i A1-A naselje Rosulje u Vogošći
25.01.2022
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2021. Fond
28.12.2021
Usluge nadzora građevinskih radova (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa)
22.12.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A1-A naselje Rosulje u Vogošći
02.12.2021
Usluge nadzora građevinskih radova (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa)
29.11.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A1-B naselje Rosulje u Vogošći
26.11.2021
Građevinski radovi (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa)
25.10.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokalitetu Centar u Ilijau
15.07.2021
Građevinski radovi (Radovi na osiguranju građevinske jame stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip Sarajevo) Fond I
24.05.2021
Građevinski radovi (Radovi na osiguranju građevinske jame stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip Sarajevo)
26.04.2021
Usluge17 nadzora gradilišta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip u Sarajevu
12.03.2021
Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje 2021
10.02.2021
Nastavak realizacije Projekta „Izgradnje objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe-II Faza“
03.02.2021
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) 2021
13.01.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo
31.12.2020
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta A1-B naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
29.12.2020
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta A1-A naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
29.12.2020
Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje
21.12.2020
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond I
08.10.2020
Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') , iskopom i uređenjem građevinske parcele iza objekata B1-B i B1-A i izgradnjom saobraćajnice u sklopu Regulacionog plana ''Rosulje'' u naselju Rosulje u Vogo
24.07.2020
Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Šip u Sarajevu Fond 2020
17.07.2020
Usluge nadzora izgradnje objekta "E", vanjsko uređenje, iskop, uređenje oko objekata B1-B i B1-A i izgradnja saobraćajnice Fond 2020.
06.07.2020
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond
15.06.2020
Radovi na podizanju zgrada (objekat E u naselju Rosulje Vogošća) Fond 2020
20.05.2020
Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Šip u Sarajevu Fond 2019
31.12.2019
Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Šip u Sarajevu
07.11.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu 2019. Fond
18.07.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta ''E'' naselju Rosulje u Vogošći 2019. Fond
18.07.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 3 Izvedbeni projekat objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip u Sarajevu 2019. Fond
18.07.2019
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2019. Fond
22.04.2019
Usluge reklamiranja (billboard plakati Općina Vogoća) 2019. Fond
05.04.2019
Usluge reklamiranja (billboard plakati Općine Ilida, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar) 2019. Fond
05.04.2019
Usluge osiguranja 2019. Fond
26.03.2019
Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B
20.03.2019
Usluge nadzora gradilita objekat B1-A sa vanjskim ureenjem
14.01.2019
Radovi na podizanju zgrada (objekat B1-A) 2018 Fond
28.12.2018
Usluge istraivanja tla 2019 Fond
17.12.2018
Usluge reklamiranja Fond II 2018
01.11.2018
Usluge reklamiranja Fond I 2018.
04.10.2018
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata K-30 i K-31 sa vanjskim ureenjem
28.06.2018
Usluge reklamiranja Sarajevo Fond
28.05.2018
Usluge reklamiranja Fond
15.05.2018
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude
10.05.2018
Usluge osiguranja 2018. FOND
22.03.2018
Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 IP) Fond
15.02.2018
Ugradnja klima uređaja (objekti K-34 do K-37) Fond
14.02.2018
Izrada izvedbenih projekta za vanjsko ureenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje
05.02.2018
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) - Poziv za dostavu ponude
27.12.2017
Radovi na rekonstrukciji
11.09.2017
Usluge istraivanja tla (za izgradnju objekta K-30 i K-31)
21.08.2017
Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo
25.07.2017
Usluge nadzora gradilita objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo
18.07.2017
Usluge nadzora gradilita objekat K-34 i K-35 naselje ip u Sarajevu
14.07.2017
Usluge nadzora gradilita objekta K36-K37
17.04.2017
Vanjsko uređenje oko objkta K-34 do K-37
03.04.2017
Nabavka slubenog vozila Fond KS za izgradnju stanova
09.02.2017
Bravarski radovi Fond KS za izgradnju stanova
12.01.2017
Obrazovni seminari
05.01.2017
Pranje slubenih vozila
05.01.2017
Revizija projektiranja nosive konstrukcije
26.06.2023
Obrazovni seminar Fond 2023 III
22.06.2023
Toneri Fond 2023 I
19.06.2023
LOT 1: Usluge nadzora radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu
05.06.2023
LOT 2: Usluge nadzora radova na izgradnji garaža i vanjsko uređenje oko stambenih objekata kolektivnog stanovanja u Vogošći-naselje Rosulje
05.06.2023
Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Fond 2023.
01.06.2023
Obrazovni seminar Fond 2023. II
25.05.2023
Usluge osiguranja Fond 2023.
10.05.2023
Usluge tehničkog pregleda vozila Fond 2023
10.05.2023
Namještaj Fond 2023.
19.04.2023
Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Fond 2023.
18.04.2023
Kompjuteri-monitor Fond 2023.
13.04.2023
Razne usluge popravaka i održavanja (tapaciranje kancelariskog namještaja) Fond 2023
12.04.2023
Obrazovni seminar Fond 2023. I
30.03.2023
Usluge marketinga Fond 2023.
30.03.2023
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu
29.03.2023
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija Fond 2023
24.03.2023
Kancelarijske mašine-kopir aparat Fond 2023
09.03.2023
Usluge posluživanja u restoranima 2023. Fond I
08.03.2023
Radovi na izgradnji garaža i vanjsko uređenje oko stambenih objekata kolektivnog stanovanja u Vogošći-naselje Rosulje
06.03.2023
Usluge održavanja sistema Fond 2023 I
06.03.2023
Stručni časopis 2023. Fond I
08.02.2023
Poštanske usluge Fond 2023. I
07.02.2023
Stručni časopis 2023. Fond
01.02.2023
Građevinski radovi 2023. Fond
31.01.2023
Punjač za baterije 2023. Fond
25.01.2023
Kancelarijski materijal Fond 2023.
24.01.2023
Proizvodi za čišćenje Fond 2023.
23.01.2023
Usluge posluživanja pića-caffe aparat Fond 2023.
19.01.2023
Usluge održavanja sistema Fond 2023
18.01.2023
Dizelsko gorivo Fond 2023.
18.01.2023
Toneri Fond 2023
17.01.2023
Novine Fond 2023.
16.01.2023
Novine Fond 2023. I
16.01.2023
Usluge nadzora alarmnih uređaja Fond 2023
16.01.2023
Usluge održavanja lifta Fond 2023.
16.01.2023
Tepisoni Fond 2023.
16.01.2023
Internetske usluge Fond 2023.
11.01.2023
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon Fond 2023.
11.01.2023
Usluge mobilne telefonije Fond 2023.
11.01.2023
Usluge stručnog osposobljavljanja Fond 2023.
11.01.2023
Usluge pranja službenih vozila Fond 2023.
11.01.2023
Mobilni telefoni Fond 2022.
27.12.2022
Usluge razvoja programske podrške za web-server Fond 2022.
26.12.2022
Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom nastavka realizacije Projekta „Izgradnje objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe-I
24.12.2022
Usluge ovjere projekta zaštite od požara i zaštite na radu-ostale usluge 2022.
21.12.2022
Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom Radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo
19.12.2022
Promotivni materijal Fond 2022.
16.12.2022
Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip
05.12.2022
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija Fonda 2022
29.11.2022
Usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi Fond 2022
29.11.2022
Usluge marketinga Fond 2022.
21.11.2022
Namještaj Fond 2022
18.11.2022
Dizelsko gorivo Fond 2022. I
15.11.2022
Toneri Fond 2022 I
14.11.2022
Usluge popravaka i održavanja službenih vozila Fond 2022 I
03.11.2022
Kompjuteri 2022. Fond I
14.10.2022
Usluge popravaka i održavanja službenih vozila Fond 2022 I
12.10.2022
Usluge fotokopiranja Fond 2022.
05.10.2022
Kontejneri za odlaganje otpada (objekat E)
05.10.2022
Usluge računovodstvene revizije 2022. Fond
30.09.2022
Usluge posluživanja u restoranima III Fond 2022.
30.09.2022
Obrazovni seminar Fond 2022. III
27.09.2022
Obrazovni seminar Fond 2022. II
26.09.2022
Električni uređaji za grijanje prostora Fond 2022
19.09.2022
test
03.09.2022
Mobilni telefoni-tablet
08.08.2022
Usluge popravaka, odravanja i srodne usluge za vozila i pripadaju?u opremu Fond 2022. I
29.07.2022
Redovni godinji tehni?ki pregled fiskalnog ure?aja 2022. Fond
27.07.2022
Usluge stru?nog osposobljavljanja Fond 2022.
25.07.2022
Obrazovni seminar Fond 2022. I
19.07.2022
Oznake za vrata (Objekat E na Rosuljama) Fond 2022.
18.07.2022
Geodetske usluge (elaborat aurna geodetska situacija za objekat K-24 naselje ip)
15.07.2022
Usluge odravanja sistema Fond 2022
13.07.2022
Antivirusni programski paket Fond 2022
07.07.2022
Obrazovni seminar Fond 2022. I
28.06.2022
Usluge popravaka i odravanja vatrogasne opreme Fond 2022.
21.06.2022
Radovi na bojenju oznaka na povrinama parkinga Fond 2022.
21.06.2022
Obrazovni seminar Fond 2022.
16.06.2022
Usluge posluivanja u restoranima II Fond 2022.
10.06.2022
Pitka voda (voda za aparat) Fond 2022.
10.06.2022
Dodatni nepredvi?eni radovi nastali prilikom Radove na izgradnji stambenog objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') sa gara�ama u suterenu u naselju Rosulje u Vogo�?i
08.06.2022
Usluge popravaka, odravanja i srodne usluge za vozila i pripadaju?u opremu Fond 2022.
26.05.2022
Toneri Fond 2022
13.05.2022
Usluge tehni?kog pregleda vozila Fond 2022
11.05.2022
usluge obavjetenja Fond 2022
10.05.2022
Usluge osiguranja Fond 2022.
09.05.2022
Usluge posluivanja u restoranima I Fond 2022.
29.04.2022
Usluge popravaka i odravanja slubenih vozila Fond 2022
28.04.2022
Usluge novinske agencije I Fond 2022.
26.04.2022
Usluge vjeta?enja Fond 2022.
22.04.2022
Usluge novinske agencije Fond 2022.
13.04.2022
Usluge u podru?ju projektiranja sistema grijanja (Objekta E naselje Rosulje) Fond 2022
01.04.2022
Usluge nadzora gradilita na izgradnji stambeno-poslovnih objekata A1-B i A1-A naselje Rosulje u Vogo?i Fond 2022
31.03.2022
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A1-A naselje Rosulje u Vogo?i Fond
31.03.2022
Obrazovni seminar Fond 2022.
28.03.2022
Usluge popravaka kompjutera Fond 2022.
15.03.2022
Usluge projektiranja cjevovoda 2022. Fond
14.03.2022
Usluge popravaka i odravanja gasnih naprava 2022. Fond
05.03.2022
Kompjuteri 2022. Fond
04.03.2022
Usluge posluivanja pi?a-caffe aparat Fond 2022.
25.02.2022
Klimatizacijski ure?aj
17.02.2022
Usluge popravaka, odravanja i srodne usluge za vozila 2022. Fond
16.02.2022
Geodetske usluge Fond 2022.
08.02.2022
Proizvodi za čišćenje Fond 2022.
07.02.2022
Namještaj Fond I 2022.
01.02.2022
Usluge distribucije gasa Fond 2022.
31.01.2022
Usluge distribucije električne struje Fond 2022.
28.01.2022
Usluge nadzora građevinskih radova (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa) Fond 2022.
28.01.2022
Usluge posluživanja u restoranu Fond 2022.
27.01.2022
Usluge distribucije vode Fond 2022.
26.01.2022
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2021. Fond
25.01.2022
usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi Fond 2022.
19.01.2022
Tepisoni Fond 2022.
18.01.2022
Elektromontažni radovi (priključak na distributivnu mrežu) Fond 2022.
18.01.2022
Kancelarijski materijal Fond 2022.
17.01.2022
Namještaj Fond 2022.
17.01.2022
Službene novine Fond 2022
17.01.2022
Stručni časopis Fond 2022 I
12.01.2022
Stručni časopis Fond 2022
07.01.2022
Usluge posluživanja u restoranu I Fond 2021.
31.12.2021
Novine Fond 2022. I
31.12.2021
Toneri Fond 2021.
30.12.2021
Komunalne usluge Fond 2022.
30.12.2021
Nadzor projekta i dokumentacije Fond 2021
27.12.2021
Usluge pranja službenih vozila Fond 2022.
27.12.2021
Promotivni materijal Fond 2021
24.12.2021
Usluge održavanja lifta Fond 2022.
20.12.2021
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije Fond 2021.
17.12.2021
Obrazovni seminar III Fond 2021.
16.12.2021
Dijelovi kompjutera 2021 Fond
15.12.2021
Usluge interneta Fond 2022.
15.12.2021
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon Fond 2022.
15.12.2021
Usluge mobilne telefonije Fond 2022.
15.12.2021
Gume za službene automobile Fond 2021.
14.12.2021
Usluge održavanja sistema
14.12.2021
Građevinski radovi (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa) Fond 2021.
13.12.2021
Usluge stručnog osposobljavanja Fond 2022.
13.12.2021
Novine Fond 2022.
10.12.2021
Dizelsko gorivo Fond 2022.
10.12.2021
Usluge nadzora alarmnih uređaja Fond 2022
09.12.2021
Usluge vještačenja zemljišta Fond 2021.
03.12.2021
Poštanske usluge Fond 2022.
22.11.2021
Obrazovni seminar I Fond 2021.
16.11.2021
Obrazovni seminar II Fond 2021.
15.11.2021
Usluge marketinga I Fond 2021.
08.11.2021
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Fond 2021.
04.11.2021
Usluge popravaka kompjutera Fond 2021.
04.11.2021
Usluge fotokopiranja Fond 2021.
28.10.2021
Obrazovni seminar Fond 2021.
28.10.2021
Saglasnost dimnjačara na projekte objekata A1-A i A1-B Fond 2021.
26.10.2021
Usluge popravke službenog vozila Fond 2021.
26.10.2021
Heftarica, aparat za bušenje i spiralni uvez Fond 2021.
08.10.2021
Kopir aparat Fond 2021.
06.10.2021
Usluge marketinga Fond 2021.
01.10.2021
Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme Fond 2021.
30.09.2021
Usluge u području otpadnih voda Fond 2021.
28.09.2021
Namještaj Fond 2021.
25.09.2021
Usluge posluživanja pića-caffe aparat Fond 2021.
22.09.2021
Iverica Fond 2021.
14.09.2021
Pitka voda (voda za aparat)
10.09.2021
Usluge posluživanja u restoranu Fond 2021.
10.09.2021
Mobilni telefoni Fond 2021.
08.09.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021. III
06.09.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021. II
04.08.2021
Geodetske usluge Fond 2021
04.08.2021
Razne usluge popravaka i održavanja Fond 2021
03.08.2021
Redovni godišnji tehnički pregled fiskalnog uređaja Fond 2021
26.07.2021
Kompjuteri Fond 2021. II
15.07.2021
Toneri za štampače Fond 2021
13.07.2021
Usluge stručnog osposobljavanja 2021. Fond I
12.07.2021
Građevinski radovi (Radovi na osiguranju građevinske jame stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip Sarajevo) Fond I
02.07.2021
Antivirusni programski paket 2021 Fond
30.06.2021
Eksterni hard disk Fond 2021
26.05.2021
Nastavak realizacije Projekta „Izgradnje objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe-II Faza“
24.05.2021
Usluge tehničkog pregleda vozila Fond 2021
10.05.2021
Usluge nadzora gradilišta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip u Sarajevu
10.05.2021
Nadzor projekta i dokumentacije Fond 2021.
06.05.2021
Usluge osiguranja Fond
05.05.2021
Usluge popravke službenog vozila 2021. Fond I
05.05.2021
Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje 2021
23.03.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo
19.03.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021. I
15.03.2021
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond 2021
02.03.2021
Usluge popravke službenog vozila 2021. Fond
26.02.2021
Kompjuteri Fond 2021.
24.02.2021
Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme Fond 2021
18.02.2021
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta A1-B naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
17.02.2021
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta A1-A naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
17.02.2021
Usluge posluživanja u restoranima 2021 Fond I
15.02.2021
Usluge projektiranja u arhitekturi 2021 Fond
05.02.2021
Razni ručni alati Fond 2021
03.02.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021.
01.02.2021
Stručni časopis (finansije) 2021. Fond
29.01.2021
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond I
25.01.2021
Usluge posluživanja u restoranima 2021 Fond
21.01.2021
Kancelarijski materijal 2021. Fond
19.01.2021
Proizvodi za čišćenje 2021. Fond
18.01.2021
Roba za bife 2021. Fond
18.01.2021
Stručni časopis (Pravo) za 2021 Fond
12.01.2021
Gorivo 2021. Fond
08.01.2021
Usluge održavanja lifta 2021. Fond
04.01.2021
Pranje automobila islične usluge
04.01.2021
Novine 2021. Fond
31.12.2020
Usluge računovodstvene revizije 2021
30.12.2020
Usluge interneta 2021. Fond
30.12.2020
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2021. Fond
30.12.2020
Usluge mobilne telefonije 2021. Fond
30.12.2020
Usluge stručnog osposobljavanja 2021. Fond
29.12.2020
Usluge održavanja sistema Fond 2021
28.12.2020
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2021. Fond
28.12.2020
Novine 2021. Fond I
25.12.2020
Kompjuteri Fond 2020. I
07.12.2020
Toneri za štampače Fond 2020. I
26.11.2020
Popravka kopir aparata Fond 2020.
24.11.2020
Usluge fotokopiranja Fond 2020.
23.11.2020
Kontejneri za otpad Fond 2020.
23.11.2020
Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava 2020. Fond
17.11.2020
Kopir aparat Fond 2020.
09.11.2020
Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond III
04.11.2020
Geodetske usluge Fond 2020 I
03.11.2020
Geološke usluge Fond 2020.
20.10.2020
Promotivni materijal Fond 2020
19.10.2020
Razni ručni alati Fond 2020
15.10.2020
Produžni kablovi Fond 2020.
12.10.2020
Memorijska kartica za fotoaparat Fond 2020
02.10.2020
Mobilni telefoni 2020. Fond I
25.09.2020
Usluge nadzora izgradnje objekta "E", vanjsko uređenje, iskop, uređenje oko objekata B1-B i B1-A i izgradnja saobraćajnice Fond 2020.
18.09.2020
Usluge stručnog osposobljavanja 2020. Fond
18.09.2020
Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') , iskopom i uređenjem građevinske parcele iza objekata B1-B i B1-A i izgradnjom saobraćajnice u sklopu Regulacionog plana ''Rosulje'' u naselju Rosulje u Vogoš
16.09.2020
Popravka službenog vozila Fond 2020. II
10.09.2020
Proizvodi srodni s građevinskim materijalima Fond 2020
04.09.2020
Radovi na podizanju zgrada (objekat E u naselju Rosulje Vogošća) Fond 2020
02.09.2020
Medicinska oprema Fond 2020. I
29.07.2020
Geodetske usluge Fond 2020
28.07.2020
Klimatizacijski uređaji 2020. Fond
17.07.2020
Popravka službenog vozila Fond 2020. I
17.07.2020
Protupožarna oprema Fond 2020.
08.07.2020
Namještaj Fond 2020.
07.07.2020
Antivirusni programski paket 2020. Fond
21.06.2020
Obrazovni seminar Fond 2020.
16.06.2020
Usluge novinske agencije Fond 2020. II
28.05.2020
Usluge novinske agencije Fond 2020. I
22.05.2020
Usluge tehničkog planiranja Fond 2020.
19.05.2020
Usluge marketinga Fond 2020
15.05.2020
Toneri za štampače Fond 2020.
14.05.2020
Usluge dezinfekcije Fond 2020.
08.05.2020
Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond II
04.05.2020
Usluge popravke službenog vozila I 2020. Fond
30.04.2020
Popravka službenog vozila Fond 2020.
17.04.2020
Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond
16.04.2020
Tehnički pregled vozila Fond 2020.
15.04.2020
Radovi na bojenju oznaka na površinama Fond 2020
07.04.2020
Usluge novinske agencije Fond 2020.
07.04.2020
Kompjuterski sistemi za server Fond 2020.
01.04.2020
Kompjuteri Fond 2020.
01.04.2020
Medicinska oprema Fond 2020.
25.03.2020
Toneri za kopir aparat Fond 2020.
18.03.2020
Vertikalne roletne Fond 2020.
11.03.2020
Kontejner za otpad 2020. Fond
05.03.2020
Stručni časopis (finansije) 2020. Fond
11.02.2020
Usluge zamjene akumulatora na sistemu prijave i odjave uposlenika 2020. Fond
11.02.2020
Usluge tehničkog projektiranja 2020. Fond
11.02.2020
Stručni časopis (Pravo) za 2020 Fond
28.01.2020
Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja 2020. Fond
28.01.2020
Akumulator za službeno vozilo 2020. Fond
27.01.2020
Usluge dislociranja detektora-alarm uređaja 2020. Fond
21.01.2020
Mobilni telefoni 2020. Fond
16.01.2020
Kafa za kafe aparat za 2020. Fond
15.01.2020
Kancelarijski materijal 2020. Fond
15.01.2020
Proizvodi za čišćenje 2020. Fond
15.01.2020
Roba za bife 2020. Fond
15.01.2020
Bravarski radovi Fond 2020.
13.01.2020
Pitka voda za aparat 2020. Fond
08.01.2020
Usluge pranja službenih vozila 2020. Fond
07.01.2020
Ostale usluge 2019. Fond
03.01.2020
Usluge posluživanja u restoranima 2020 Fond
03.01.2020
Usluge tehničkog projektiranja 2019. Fond
31.12.2019
Novine 2020. Fond
31.12.2019
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2020. Fond
31.12.2019
Usluge održavanja lifta 2020. Fond
31.12.2019
Usluge stručnog osposobljavanja 2020. Fond I
31.12.2019
Gorivo 2020. Fond
31.12.2019
Usluge interneta 2020. Fond
31.12.2019
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2020. Fond
31.12.2019
Usluge mobilne telefonije 2020. Fond
31.12.2019
Usluge održavanja sistema Fond 2020
26.12.2019
Novine I 2020. Fond
26.12.2019
Geodetske usluge Fond 2019
17.12.2019
Promotivni materijal Fond 2019.
13.12.2019
Usluge posluživanja u restoranima Fond 2019.
09.12.2019
Kopjuter III Fond 2019.
28.11.2019
Usluge oglašavanja IV Fond 2019
27.11.2019
Usluge stručnog osposobljavanja III Fond 2019
21.11.2019
Toneri za štampač III Fond 2019
19.11.2019
Gume za automobile Fond 2019.
13.11.2019
Bravarski radovi Fond 2019.
12.11.2019
Nazivi internetskih domena Fond 2019.
11.11.2019
Pregled i popravka printera Fond 2019.
08.11.2019
Obrazovni seminar IV Fond 2019.
05.11.2019
Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava 2019. Fond
04.11.2019
Usluge posluživanju u restoranima V Fond 2019.
01.11.2019
Razne usluge popravaka i održavanja-klima uređaja Fond 2019.
31.10.2019
Usluge održavanja sistema Fond 2019.
28.10.2019
Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme I Fond 2019.
22.10.2019
Usluge posluživanja u restoranima IV Fond 2019.
20.10.2019
Usluge fotokopiranja I Fond 2019
18.10.2019
Telefonski aparati Fond 2019.
17.10.2019
Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge Fond 2019.
15.10.2019
Geodetske usluge Fond 2019.
14.10.2019
Razne usluge popravaka i održavanja-web stranica Fond 2019.
09.10.2019
Brave za vrata Fond 2019.
08.10.2019
Klimatizacijski uređaji 2019. Fond
04.10.2019
Usluge stručnog osposobljavanja Fond 2019
30.09.2019
Telefonska centrala Fond 2019
27.09.2019
Usluge oglašavanja III Fond 2019
23.09.2019
Izrada katastra vodovodne mreže Fond 2019
20.09.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu 2019. Fond
16.09.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta ''E'' naselju Rosulje u Vogošći 2019. Fond
16.09.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 3 Izvedbeni projekat objekta K-30 i K-31 na lokalitetu
16.09.2019
Žaluzine Fond 2019
11.09.2019
Elektroinstalacioni radovi Fond 2019
14.08.2019
Usluge posluzivanja u restoranima III 2019. Fond
18.07.2019
Antivirusni programski paket 2019 Fond
16.07.2019
Usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi 2019 Fond
15.07.2019
Tepisoni 2019 Fond
12.07.2019
Obrazovni seminari II 2019. Fond
10.07.2019
Pregled i popravka kompjutera 2019 Fond
05.07.2019
Redovni godišnji pregled fiskalnog uređaja
20.06.2019
Usluge popravke službenog vozila 2019. Fond I
14.06.2019
Mobilni telefoni 2019. Fond
30.05.2019
Usluge popravke slubenog vozila I 2019. Fond
24.05.2019
Usluge posluživanja u restoranima 2019 Fond
24.05.2019
Toneri I 2019. Fond
23.05.2019
Usluge oglaavanja I 2019. Fond
13.05.2019
Usluge tehničkog pregleda vozila Fond 2019.
13.05.2019
Usluge osiguranja Fond
10.05.2019
Usluge reklamiranja Fond 2019.
09.05.2019
Obavjetenje o dodjeli ugovora (naknadni radovi na objektu B1-B Vogoća)
08.05.2019
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije 2019 Fond
07.05.2019
Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B
29.04.2019
Usluge posluivanja u restoranima III 2019. Fond
25.04.2019
Izrada aurne geodetske situacije (objekat B1-B naselje Rosulje)
23.04.2019
Usluge popravke slubenog vozila 2019. Fond
19.04.2019
Obrazovni seminari I 2019. Fond
18.04.2019
Toneri 2019. Fond
15.04.2019
Stubovi za označivanje 2019 Fond
01.04.2019
Usluge nadzora gradili�ta objekat B1-A sa vanjskim ure�enjem
29.03.2019
Radovi izgradnje stambenog objekta B1-A 2018. Fond
21.03.2019
Usluge posluivanja u restoranima II 2019. Fond
21.03.2019
Usluge odravanja vatrogasne opreme 2019. Fond
19.03.2019
Usluge oglaavanja 2019. Fond
11.03.2019
Geološke usluge 2019. Fond
07.03.2019
Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja (Idejni projekat) 2019. Fond
06.03.2019
Obrazovni seminari 2019. Fond
06.03.2019
Razne usluge popravaka i odravanja I 2019. Fond
06.03.2019
Usluge fotokopiranja 2019 Fond
28.02.2019
Brave, ključevi 2019 Fond
28.02.2019
Usluge razvoja programske podrke za web-server 2019 Fond
28.02.2019
Laserski tampači 2019. Fond
22.02.2019
Razne usluge popravaka i odravanja (sluge čićenja i dezinfekcije) 2019. Fond
22.02.2019
Kompjuteri I 2019. Fond
21.02.2019
Gume za slubene automobile 2019 Fond
15.02.2019
Stručni časopis (finansije) 2019. Fond
11.02.2019
Nadzor izrade projekta i dokumentacije 2019. Fond
09.02.2019
Etikete s barkodom 2019. Fond
06.02.2019
Usluge posluivanja u restoranima I 2019. Fond
06.02.2019
Geodetske usluge premjeravanja 2019. Fond
31.01.2019
Kompjuteri 2019. Fond
25.01.2019
Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 2019. Fond
24.01.2019
Kancelarijski materijal 2019. Fond
21.01.2019
Usluge popravke i odravanja gasnih naprava
18.01.2019
Usluge posluivanja u restoranima 2019. Fond
18.01.2019
Usluge pranja službenih vozila 2019. Fond
10.01.2019
Usluge ispitivanja dimnjaka 2019. Fond
09.01.2019
Pitka voda za aparat 2019. Fond
09.01.2019
Usluge računovodstvene revizije 2019 Fond
08.01.2019
Stručni časopis (Pravo) za 2019 Fond
08.01.2019
Proizvodi za čišćenje 2019. Fond
08.01.2019
Roba za bife 2019. Fond
08.01.2019
Kafa za kafe aparat za 2019. Fond
07.01.2019
Gorivo 2019. Fond
31.12.2018
Usluge interneta 2019. Fond
31.12.2018
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2019. Fond
31.12.2018
Usluge mobilne telefonije 2019. Fond
31.12.2018
Usluge posluivanja u restoranima V 2018 Fond
28.12.2018
Usluge održavanja sistema Fond 2019
28.12.2018
Novine Fond 2019
28.12.2018
Usluge stručnog osposobljavanja VIII Fond 2018
27.12.2018
Mobilni telefon 2019. Fond
27.12.2018
Namjetaj 2019. Fond
27.12.2018
Novine 2019. Fond
27.12.2018
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2019. Fond
27.12.2018
Usluge održavanja lifta 2019. Fond
27.12.2018
Usluge stručnog osposobljavanja 2019. Fond
27.12.2018
Usluge fotogravure 2018 Fond
26.12.2018
Građevinsko zemljite
24.12.2018
Kompjuteri I 2018. Fond
21.12.2018
Promotivni materijal II 2018 Fond
19.12.2018
Ispitivanje električne instalacije I 2018. Fond
14.12.2018
Usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi 2018 Fond
12.12.2018
Oprema za centralno grijanje I Fond 2018
12.12.2018
Promotivni materijal I 2018 Fond
11.12.2018
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije 2018 Fond
07.12.2018
Električni uređaji za grijanje prostora 2018 Fond
07.12.2018
Bravarski radovi 2018 Fond
06.12.2018
Usluge reklamiranja Fond II 2018
04.12.2018
Oprema za centralno grijanje Fond 2018
04.12.2018
Nadzor izrade projekta i dokumentacije 2018. Fond
03.12.2018
Usluge stručnog osposobljavanja VII Fond 2018
30.11.2018
Popravak internetske i telekomunikacijske mree Fond 2018
19.11.2018
Popravak slubenog vozila Fond 2018
19.11.2018
Usluge fotokopiranja II 2018 Fond
15.11.2018
Maine za kopiranje 2018. Fond
09.11.2018
Radovi na kanalizacijskoj mrei Fond 2018
07.11.2018
Kontejneri na točkovima 2018. Fond
02.11.2018
Televizijske usluge I 2018. Fond
01.11.2018
Popravka opreme za evidenciju radnog vremena 2018 Fond
31.10.2018
Promotivni materijal 2018 Fond
29.10.2018
Razni ručni alat 2018 Fond
27.10.2018
Građevinski materijal I 2018 Fond
27.10.2018
Dijelovi kompjutera 2018 Fond
26.10.2018
Toneri III 2018 Fond
23.10.2018
Usluge hotelskog smjetaja Fond 2018
28.09.2018
Usluge tehničkog ispitivanja i analiza Fond 2018
27.09.2018
Usluge stručnog osposobljavanja VI 2018. Fond
21.09.2018
Usluge stručnog osposobljavanja V 2018. Fond
11.09.2018
Usluge posluivanja u restoranima IV 2018 Fond
10.09.2018
Usluge stručnog osposobljavanja IV 2018. Fond
07.09.2018
Usluge fotokopiranja I 2018
31.08.2018
Usluge popravaka i odravanja vatrogasne opreme 2018 Fond
30.08.2018
Toneri II 2018. Fond
28.08.2018
Swich za server
28.08.2018
Ispitivanje električne instalacije 2018. Fond
09.08.2018
Građevinski materijali 2018 Fond
06.08.2018
Kompjuteri 2018. Fond
06.08.2018
Tepisi 2018
16.07.2018
aluzine 2018. Fond
16.07.2018
Radovi ugradnje protuprovalnog alarmnog sistema 2018. Fond
13.07.2018
Laserski tampači I 2018. Fond
11.07.2018
Pečati s datumom
10.07.2018
Usluge popravke slubenog vozila (IV) za 2018 Fond
09.07.2018
Električni aparati za kafu
06.07.2018
Fiskalna kasa
02.07.2018
Dijelovi kompjutera
02.07.2018
Usluge stručnog osposobljavanja III 2018. Fond
21.06.2018
Usluge reklamiranja Fond 2018.
14.06.2018
Usluge posluivanja u restoranima 2018 Fond
14.06.2018
Antivirusni programski paket 2018 Fond
14.06.2018
Usluge posluivanja u restoranima IV 2018 Fond
13.06.2018
Odravanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja 2018
06.06.2018
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2018. Fond
05.06.2018
Toneri I 2018. Fond
05.06.2018
Usluge popravke slubenog vozila (III) za 2018 Fond
04.06.2018
Ugradnja klima uređaja (objekti K-34 do K-37) Fond 2018
30.05.2018
Usluge stručnog osposobljavanja II 2018. Fond
22.05.2018
Brave za vrata 2018. Fond
15.05.2018
Usluge tehničkog pregleda vozila 2018. Fond
14.05.2018
Usluge stručnog osposobljavanja I 2018. Fond
11.05.2018
Usluge osiguranja 2018. FOND
10.05.2018
Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 IP) 2018. Fond
10.05.2018
Izrada izvedbenih projekta za vanjsko uređenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje 2018 Fond
08.05.2018
Televizijske usluge 2018. Fond
30.04.2018
Usluge stručnog osposobljavanja 2018. Fond
27.04.2018
Usluge popravke slubenog vozila (II) za 2018 Fond
27.04.2018
Gume za službene automobile 2018 Fond
23.04.2018
Laserski tampai 2018. Fond
19.04.2018
Mobilni telefoni 2018 Fond
10.04.2018
Razne usluge popravaka i odravanja Fond 2018
30.03.2018
Usluge popravke slubenog vozila (I) za 2018 Fond
30.03.2018
Usluge fotokopiranja 2018 Fond
23.03.2018
Usluge marketinga 2018. FOND
22.03.2018
Telefonski aparat II 2018 Fond
09.03.2018
Rezano cvijee Fond 2018
08.03.2018
Usluge posluivanja u restoranima III 2018 Fond
07.03.2018
Proizvodi za linu njegu (uposlenice) Fond 2018
07.03.2018
Akumulator za slubeno vozilo 2018. FOND
05.03.2018
Stolice 2018 Fond
02.03.2018
Obrazovni seminari I za 2018 Fond
27.02.2018
Usluge recikliranja otpada 2018 Fond
26.02.2018
Radovi na obnovi vodovodne mree 2018 Fond
23.02.2018
Usluge popravaka i odravanja 2018 Fond
21.02.2018
Kupovina aluzina 2018 Fond
20.02.2018
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond
15.02.2018
Usluge popravke slubenog vozila za 2018 Fond
14.02.2018
Usluge oglaavanja za 2018 Fond
12.02.2018
Telefonski aparat I 2018 Fond
08.02.2018
Kancelarijski materijal 2018. Fond
02.02.2018
Usluge posluivanja u restoranima II 2018 Fond
02.02.2018
Usluge razvoja programske podrke za web-server 2018 Fond
01.02.2018
Prozori Fond
25.01.2018
Toneri 2018 Fond
24.01.2018
Usluge posluivanja u restoranima I za 2018 Fond
24.01.2018
Usluge raunovodstvene revizije za 2018 Fond
22.01.2018
Radovi na rekonstrukciji 2018. Fond
18.01.2018
Usluge pranja slubenih vozila za 2018. Fond
15.01.2018
Struni asopis (finansije) 2018. Fond
10.01.2018
Telefonski aparat 2018 Fond
09.01.2018
Usluge odravanja lifta 2018. Fond
29.12.2017
Dizelsko gorivo 2018. Fond
28.12.2017
Dnevne novine Oslobođenje 2018. Fond
27.12.2017
Usluge interneta 2018. Fond
27.12.2017
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2018. Fond
27.12.2017
Usluge mobilne telefonije za 2018 Fond
27.12.2017
Struni asopis (Pravo) za 2018 Fond
27.12.2017
Obrazovni seminari za 2018 Fond
27.12.2017
Kafa za kafe aparat za 2018. Fond
27.12.2017
Usluge istraivanja tla Fond KS za izgradnju stanova
26.12.2017
Promotivni materijal II dio Fond KS za izgradnju stanova
26.12.2017
Pitka voda za aparat 2018. Fond
26.12.2017
Usluge odravanje sistema 2018. Fond
25.12.2017
Dnevne novine Avaz 2018. Fond
25.12.2017
Prevozne karte za 2018. Fond
25.12.2017
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2018. Fond
25.12.2017
Usluge fotokopiranja Fond
22.12.2017
Roba za bife 2018. Fond
22.12.2017
Proizvodi za čićenje 2018. Fond
22.12.2017
Usluge čićenja Fond KS za izgradnju stanova
20.12.2017
Popravka slubenog vozila Fond
18.12.2017
Toneri za tampae Fond
18.12.2017
Promotivni materijal I dio Fond
15.12.2017
Prevozne karte decembar Fond
07.12.2017
Popravak slubenog vozila
28.11.2017
Gasne naprave
28.11.2017
Oprema za gasnu mreu
23.11.2017
Popravak i odravanje postrojenja Fond KS za izgradnju stanova
16.11.2017
Usluge dizajna web - stranice
09.11.2017
Spone, djelovi brava i kljuevi
09.11.2017
Prevozne karte
09.11.2017
Toneri za tampae
07.11.2017
Gumeni podmetai za automobil
06.11.2017
Laserski tampa
06.11.2017
Sanitarna oprema I
30.10.2017
Gume za automobile
25.10.2017
Elektroinstalacijski radovi Fond KS za izgradnju stanova
24.10.2017
Radovi na rekonstrukciji
20.10.2017
Cvjetni aranman
19.10.2017
Usluge posluivanja u restoranima
13.10.2017
Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo
12.10.2017
Razni runi alat
12.10.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo
11.10.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat K-34 i K-35 naselje Šip u Sarajevu
11.10.2017
Usluge ienja
04.10.2017
Sanitarna oprema
27.09.2017
Namjetaj Fond
26.09.2017
Svjetiljke
18.09.2017
aluzine
11.09.2017
Televizijske usluge
31.08.2017
Usluge reklamiranja I
28.08.2017
Namjetaj Fond KS za izgradnju stanova
26.08.2017
Usluge popravke fotokopir aparata
24.08.2017
Stolice
18.08.2017
Mreni kablovi
08.08.2017
Potanski sandučići
04.08.2017
Laserski tampač
27.07.2017
Kompjuteri
26.07.2017
Boja za označavanje parking mjesta
25.07.2017
Klimatizacijski uređaji
24.07.2017
Punajči baterija
24.07.2017
Protupoarna vrata
21.07.2017
Rezanje otvora u betonskim zidovima
18.07.2017
Fotografski aparat
17.07.2017
Antivirusni programski paket
10.07.2017
Vanjsko uređenje oko objekata I K-34 do K-37
06.07.2017
Toneri za laserske tampae I
06.07.2017
Usluge odravanja vatrogasne opreme
03.07.2017
Usluga popravke klime
13.06.2017
Sanacijski radovi (Bačičko polje garaa br.5)
08.06.2017
Radovi prikljuka stana na vodovodnu mreu
01.06.2017
Mobilni telefoni
25.05.2017
Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37 I
24.05.2017
Protuprovalni alarmni sistem za automobil
23.05.2017
Fizička zapreka na parking mjestu
19.05.2017
Radovi na vodovodnoj instalaciji
17.05.2017
Dijelovi brave i ključevi
16.05.2017
Usluge tehničkog pregleda vozila
15.05.2017
Usluge osiguranja motornih vozila
12.05.2017
Usluge reklamiranja
11.05.2017
Sanacijski radovi
08.05.2017
Geodetsko snimanje terena za objekat K-30 i K-31
27.04.2017
Soboslikarski (molerski) radovi
25.04.2017
Toneri za laserske tampače
25.04.2017
Geodetsko iskolčenje objekta B1-B na lokaciji Rosulje
24.04.2017
Usluga popravke telefonske centrale
22.04.2017
Kafa za kafe aparat
20.04.2017
Nabavka ventilatora
07.04.2017
Molerski radovi
06.04.2017
Nabavka kompjutera
06.04.2017
Usluge razvojne razne programske podrke i razni kompjuterski sistemi
27.03.2017
Nabavka slubenog vozila I Fond KS za izgradnju stanova
20.03.2017
Usluge razvoja programske podrke za web-server
10.03.2017
Odravanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja
02.03.2017
Radovi ugradnje protupoarnog alarmnog sistema
23.02.2017
Bravarski radovi I Fond KS za izgradnju stanova
20.02.2017
Nabavka vode za aparate
17.02.2017
Nabavka telefonskog aparata
10.02.2017
Stru?ni ?asopis (finansije)
07.02.2017
Odravanja slubenih vozila
31.01.2017
Stru?ni ?asopis (Pravo)
25.01.2017
Usluge oglaavanja
25.01.2017
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije
25.01.2017
Razna kancelarijska oprema i potrebstine
17.01.2017
Izrada instalacije za internet mreu
16.01.2017
Popravka kompjutera
16.01.2017
Mreni interface
12.01.2017
Akumulator za slubeno vozilo
11.01.2017
Proizvodi za ?i?enje
10.01.2017
Upravljanje zgradama (upravitelj)
10.01.2017
Nabavka grijalica
10.01.2017
Nabavka grijalica I
10.01.2017
Novine-avaz roto press
30.12.2016
Roba za bife
30.12.2016
Dizelsko gorivo za sluzbena vozila
27.12.2016
Usluge interneta
27.12.2016
Usluge mobilne telefonije
27.12.2016
Novine-Oslobo?enje
26.12.2016
Usluge odravanja lifta
23.12.2016
Usluge odrzavanja sistema
19.12.2016
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon
19.12.2016
Usluge nadzora alarmnih ure?aja
15.12.2016
Usluge ra?unovodstvene revizije
07.12.2016
test
01.01.1970

Notice: Undefined index: faza in /home/nekahost/stanfond.ba/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(99) : eval()'d code on line 68

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 71328000 direktni sporazum 823-8-2-39-25-36/23 JEJNA ARHITEKTURA d.o.o Sarajevo, 4202687510000 6.435,00 5 26.06.2023 6.435,00 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
2 80522000 poseban režim dodjele ugovora REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 310,00 25.05.2023 310,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
3 80522000 poseban režim dodjele ugovora REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 210,00 22.06.2023 210,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
4 30125110 direktni sporazum 823-8-1-38-25-35/23 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo, 4202276210005 233,42 19.06.2023 233,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
5 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-26-5-12/23 Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, 4400548800008 68.904,80 365 05.06.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
6 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-26-5-11/23 Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, 4400548800008 16.966,20 05.06.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
7 50100000 direktni sporazum 823-8-2-36-25-34/23 Autoelektrika Alagici, 4300010010002 150,00 01.06.2023 150,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
8 71631200 direktni sporazum 823-8-2-35-25-33/23 OSING d.o.o. Sarajevo, 4200320570143 272,49 10.05.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
9 66510000 direktni sporazum 823-8-2-34-25-32/23 Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, 4200326930184 5.345,00 10.05.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
10 50100000 direktni sporazum 823-8-2-33/23 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 701,55 18.04.2023 701,55 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
11 39100000 direktni sporazum 823-8-1-32/23 R&Sd.o.o. Sarajevo, 4200056290005 4.855,50 19.04.2023 4.855,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
12 50800000 direktni sporazum 823-8-2-31-25-29/23 S.T.Z AMSEAL-STIL Vogošća, 4301744700005 780,00 12.04.2023 780,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
13 30213300 direktni sporazum 823-8-1-30-25-28/23 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 269,01 13.04.2023 269,01 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
14 79342000 direktni sporazum 823-8-2-28-25-27/23 O.D. Paradox Media Sarajevo, 43032159440009 6.844,50 30.03.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
15 90921000 direktni sporazum 823-8-2-27-25-26/23 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002 205,92 24.03.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
16 80522000 poseban režim dodjele ugovora REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 330,00 30.03.2023 330,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
17 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-76-5-8/23 ITC Zenica d.o.o., 4218146790003 12.496.100,00 550 29.03.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
18 55310000 poseban režim dodjele ugovora Abeille d.o.o. Sarajevo, 4200353400081 676,92 08.03.2023 676,92 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
19 50324100 direktni sporazum 823-8-2-25-25-25/23 SOD Nekretnine.ba Sarajevo, 4302176910004 1.800,00 06.03.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
20 30100000 direktni sporazum 823-8-1-24-25-24/23 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 6.702,93 09.03.2023 6.702,93 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
21 45000000 otvoreni postupak 823-1-3-79/22 Grupa ponuđača: Prograd Holz d.o.o. Žepče i Prograd d.o.o. Žepče,4218089970008 4.095.000,00 180 06.03.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
22 64110000 poseban režim dodjele ugovora BH Pošta Sarajevo, 4200682210021 1.200,00 07.02.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
23 39830000 direktni sporazum 823-8-1-22-25-22/23 BINGO d.o.o. Tuzla, 4209253450003 5.853,80 23.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
24 22211000 direktni sporazum 823-8-1-23-25-23/23 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 08.02.2023 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
25 45000000 direktni sporazum 823-8-3-16-25-16/23 Prograd d.o.o. Žepče, 4218089970008 4.717,66 31.01.2023 4.717,66 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
26 22211000 direktni sporazum 823-8-1-21-25-21/23 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 560,00 01.02.2023 560,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
27 50112300 direktni sporazum 823-8-2-19-25-19/23 O.R. Autopraonica LEON Sarajevo, 4301423730000 684,24 11.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
28 31158100 direktni sporazum 823-8-1-20-25-20/23 Foto Print Žunić Tuzla, 4209218111026 135,00 25.01.2023 135,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
29 72400000 direktni sporazum 823-8-2-3-25-3/23 BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 1.819,16 11.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
30 64200000 direktni sporazum 823-8-2-4-25-4/23 BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 6.907,68 11.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
31 64212000 direktni sporazum 823-8-2-5-25-5/23 BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 6.924,52 11.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
32 50324100 direktni sporazum 823-8-2-6-25-6/23 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 2.077,92 18.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
33 22210000 direktni sporazum 823-8-1-11-25-11/23 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 469,50 16.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
34 22210000 direktni sporazum 823-8-1-7-25-7/23 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo, 4202263820009 462,00 16.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
35 9134220 direktni sporazum 823-8-1-8-25-8/23 Petril BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, 4200505350000 6.681,29 18.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
36 79711000 direktni sporazum 823-8-2-9-25-9/25 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 16.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
37 50750000 direktni sporazum 823-8-2-15-25-15/23 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik, 4218240890003 982,80 16.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
38 80530000 direktni sporazum 823-8-2-10-25-10/23 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.140,00 11.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
39 30192000 direktni sporazum 823-8-1-12-25-12/23 Avdić 3A d.o.o. Sarajevo, 4200601070000 4.076,30 24.01.2023 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
40 30125110 direktni sporazum 823-8-1-13-25-13/25 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 2.038,14 17.01.2023 2.038,14 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
41 39531400 direktni sporazum 823-8-1-14-25-14/23 ELPI comerc d.o.o. Sarajevo, 4200261890007 736,25 16.01.2023 736,25 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
42 55400000 direktni sporazum 823-8-2-18-25-18/25 MARCAFFE d.o.o. Kiseljak, 4236143160007 1.000,00 19.01.2023 1.000,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
43 45210000 pregovarački postupak bez objave obavještenja 823-4-3-82/22 Prograd d.o.o. Žepče, 4218089970008 596.700,00 19.12.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
44 22462000 direktni sporazum 823-8-1-81-25-1/22 Avdić 3A d.o.o. Sarajevo, 4200601070000 3.054,59 16.12.2022 3.054,59 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
45 98390000 direktni sporazum 823-8-2-83-25-2/22 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, 4200004570000 292,50 21.12.2022 292,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
46 32250000 direktni sporazum 823-8-1-2/23 BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 2.219,95 27.12.2022 2.219,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
47 72212222 direktni sporazum 823-8-2-1/23 SOD Nekretnine.ba Sarajevo, 4302176910004 750,00 26.12.2022 750,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
48 45210000 pregovarački postupak bez objave obavještenja 823-4-3-84/22 GD Konstrukcije Mostar, 4227007660005 34.693,10 24.12.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
49 98390000 direktni sporazum 823-8-2-80/22 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002 245,70 29.11.2022 245,70 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
50 30125110 direktni sporazum 823-8-1-74/22 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo, 4202276210005 67,86 14.11.2022 67,86 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
51 72212900 direktni sporazum 823-8-2-78/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 789,75 29.11.2022 789,75 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
52 39100000 direktni sporazum 823-8-1-75/22 Gradiz d.o.o. Sarajevo, 4200153570004 138,00 18.11.2022 138,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
53 79342000 direktni sporazum 823-8-2-77/22 KJKP Centar d.o.o. Sarajevo, 4200736910008 351,00 21.11.2022 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
54 45211360 otvoreni postupak 823-1-3-61-5-18/22 GD Konstrukcije Mostar, 4227007660005 462.558,00 30 05.12.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
55 9134220 direktni sporazum 823-8-1-73/22 Petril BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, 4200505350000 1.643,85 15.11.2022 1.522,72 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
56 50100000 direktni sporazum 823-8-2-72/22 Obrtnička radnja TIM Sarajevo, 4301429690000 745,00 03.11.2022 745,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
57 39715240 direktni sporazum 823-8-1-70/22 BINGO d.o.o. Tuzla, 4209253450003 1.950,00 19.09.2022 1.950,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
58 80522000 direktni sporazum 823-8-2-62/22 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 125,00 26.09.2022 125,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
59 79212500 direktni sporazum 823-8-2-66/22 Auditing d.o.o. Sarajevo, 4200249920006 7.020,00 30.09.2022 7.020,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
60 80522000 direktni sporazum 823-8-2-63/22 BABEL d.o.o. Sarajevo, 4218005380006 195,00 27.09.2022 195,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
61 79521000 direktni sporazum 823-8-2-65/22 SONIK STUDIO Sarajevo, 4301209570003 806,65 05.10.2022 806,65 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
62 55310000 direktni sporazum 823-8-2-67/22 Koncept Residence Sarajevo, 4202249830018 474,50 30.09.2022 474,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
63 44613600 direktni sporazum 823-8-1-64/22 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004 4.165,20 05.10.2022 4.165,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
64 30213300 direktni sporazum 823-8-1-69/22 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200086440001 222,83 14.10.2022 222,83 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
65 50100000 direktni sporazum 823-8-2-71/22 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 486,57 12.10.2022 486,57 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
66 3112000 konkurs za izradu idejnog rješenja 0,00 03.09.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
67 50300000 direktni sporazum 823-8-2-58/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 93,60 27.07.2022 93,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
68 50100000 direktni sporazum 823-8-2-59/22 Iki?&Co d.o.o. Isto?no Sarajevo, 4400545700002 120,00 29.07.2022 120,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
69 32250000 direktni sporazum 823-8-1-60/22 TR PACOMOBY Sarajevo, 4302927400007 1.813,50 08.08.2022 1.813,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
70 80522000 direktni sporazum 823-8-2-56/22 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 290,00 19.07.2022 290,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
71 80530000 direktni sporazum 823-8-2-57/22 Privatna srednja strukovna kola s pravom javnosti LIBAR iroki Brijeg, 4272265230002 680,00 25.07.2022 680,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
72 48761000 direktni sporazum 823-8-2-54/22 5th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4201407800001 983,92 07.07.2022 983,92 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
73 35121600 direktni sporazum 823-8-1-55/22 KEY HOUSE O.R. Sarajevo, 4303031480008 316,00 18.07.2022 316,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
74 71355000 direktni sporazum 823-8-2-53/22 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 468,00 15.07.2022 468,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
75 50413200 direktni sporazum 823-8-2-47/22 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 210,60 21.06.2022 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
76 45233270 direktni sporazum 823-8-3-45/22 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, 4200316890001 2.190,24 21.06.2022 2.109,24 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
77 80522000 direktni sporazum 823-8-2-48/22 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 145,00 16.06.2022 145,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
78 80522000 direktni sporazum 823-8-2-46/22 Udruenje/Institut internih revizora u BiH, 4201063520004 105,30 28.06.2022 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
79 50324100 direktni sporazum 823-8-2-51/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 163,80 13.07.2022 163,80 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
80 55310000 direktni sporazum 823-8-2-43/22 Motel-restorant "Kulin Dvor" SUR Vogo?a, 4300618610002 778,00 10.06.2022 709,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
81 41110000 direktni sporazum 823-8-1-44/22 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 180,03 10.06.2022 180,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
82 45210000 pregovarački postupak bez objave obavještenja 823-4-3-49-5-8/22 ITC Zenica d.o.o., 4218146790003 218.993,00 30 08.06.2022 218.993,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
83 50100000 direktni sporazum 823-8-2-42/22 Iki?&Co d.o.o. Isto?no Sarajevo, 4400545700002 347,98 26.05.2022 347,98 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
84 30125110 direktni sporazum 823-8-1-41/22 Konica Minolta poslovna rjeenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 438,75 13.05.2022 438,75 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
85 72300000 ugovori izuzeti od primjene ZJN Slubeni list BiH, 4200226120002 102,40 10.05.2022 102,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
86 66510000 direktni sporazum 823-8-2-40/22 Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, 4200326930184 4.530,90 09.05.2022 4.530,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
87 71631200 direktni sporazum 823-8-2-38/22 272,49 11.05.2022 272,49 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
88 71321200 direktni sporazum 823-8-2-33/22 Javno preduze?e za prostorno planiranje i ure?enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, 4218080080000 1.170,00 01.04.2022 912,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
89 92400000 direktni sporazum 823-8-2-36/22 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 530,89 13.04.2022 530,89 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
90 50100000 direktni sporazum 823-8-2-37/22 Unitrade d.o.o. Ljubuki (podrunica Sarajevo), 4272095990023 677,83 28.04.2022 677,83 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
91 71319000 direktni sporazum 823-8-2-34/22 Kode Kova?evi? Desing, 4303404930009 700,00 22.04.2022 700,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
92 55310000 direktni sporazum 823-8-2-35/22 Koncept Residence Sarajevo, 4202249830018 150,00 29.04.2022 110,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
93 92400000 direktni sporazum 823-8-2-39/22 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 380,25 26.04.2022 380,25 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
94 80522000 direktni sporazum 823-8-2-32/22 Akademsko struktuvno udruenje internih revizora u BiH, 4202051050009 100,00 28.03.2022 100,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
95 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-19/22 Radis d.o.o. Isto?no Sarajevo, 4400548800008 42.597,40 365 31.03.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
96 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-71/21 Prograd d.o.o. ep?e, 4218089970008 8.019.300,00 365 31.03.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
97 42512000 direktni sporazum 823-8-1-25/22 As-gas d.o.o. Sarajevo, 4202892440006 1.195,00 17.02.2022 1.195,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
98 50100000 direktni sporazum 823-8-2-26/22 Unitrade d.o.o. Ljubuki (podrunica Sarajevo), 4272095990023 375,00 16.02.2022 375,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
99 55400000 direktni sporazum 823-8-2-27/22 MARCAFFE d.o.o. Kiseljak, 4236143160007 250,00 25.02.2022 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
100 50531200 direktni sporazum 823-8-2-29/22 As-gas d.o.o. Sarajevo, 4202892440006 328,00 05.03.2022 328,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
101 30213300 direktni sporazum 823-8-1-28/22 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 5.934,00 04.03.2022 5.934,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
102 71322200 direktni sporazum 823-8-2-30/22 Saraj inenjering d.o.o. Sarajevo, 4200547270006 5.265,00 14.03.2022 5.265,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
103 50300000 direktni sporazum 823-8-2-31/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 245,70 15.03.2022 245,70 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
104 65210000 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, 4200158020002 1.098,33 31.01.2022 1.098,33 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
105 71250000 direktni sporazum 823-8-2-24/22 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 351,00 08.02.2022 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
106 39830000 direktni sporazum 823-8-1-23/22 BINGO d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.690,80 07.02.2022 4.392,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
107 39100000 direktni sporazum 823-8-1-22/22 BELONA CENTAR Gradiz d.o.o. Sarajevo, 4200153570004 995,30 01.02.2022 995,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
108 55310000 direktni sporazum 823-8-2-21/22 Motel-restorant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 49,00 27.01.2022 49,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
109 65110000 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJKP "Vododvod i kanalizacija" Sarajevo, 4200151950004 4.015,00 26.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
110 71521000 konkurentski zahtjev 823-7-2-74/21 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 14.625,00 28.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
111 65310000 ugovori izuzeti od primjene ZJN Izvještaj na portalu Agnecije za javne nabavke 31.01.2022 Elektrodistribucija Sarajevo, 4200225151117 8.190,00 28.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
112 45311200 ugovori izuzeti od primjene ZJN Elektrodistribucija Sarajevo, 4200225151117 88.590,60 18.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
113 72212900 direktni sporazum 823-8-2-20/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 424,71 19.01.2022 424,71 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
114 79130000 poseban režim dodjele ugovora NOTAR Kemal Karić, 4303620800004 52.100,00 1095 25.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
115 22211100 ugovori izuzeti od primjene ZJN Službeni list BiH, 4200226120002 240,00 17.01.2022 240,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
116 71319000 direktni sporazum 823-8-2-18/22 Kode Kovačević Desing, 4303404930009 390,00 03.12.2021 390,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
117 22210000 direktni sporazum 823-8-1-16/22 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 469,50 31.12.2021 469,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
118 30192000 direktni sporazum 823-8-1-17/22 Avdić 3A d.o.o. Sarajevo, 4200601070000 3.358,41 17.01.2022 3.358,41 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
119 39531400 direktni sporazum 823-8-1-15/22 ELPI comerc d.o.o. Sarajevo, 4200261890007 518,40 18.01.2022 518,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
120 39100000 direktni sporazum 823-8-1-14/22 JYSK d.o.o. Sarajevo, 4201488880063 225,00 17.01.2022 225,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
121 22211000 direktni sporazum 823-8-1-12/22 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 430,00 07.01.2022 430,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
122 22211000 direktni sporazum 823-8-1-13/22 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 12.01.2022 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
123 50112300 direktni sporazum 823-8-2-11/22 O.R. Autopraonica LEON Sarajevo, 4301423730000 569,53 27.12.2021 400,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
124 65000000 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001 1.110,42 30.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
125 64110000 ugovori izuzeti od primjene ZJN BH Pošta Sarajevo, 4200682210021 1.200,00 22.11.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
126 55310000 direktni sporazum 823-8-2-10/22 Koncept Residence Sarajevo, 4202249830018 353,60 31.12.2021 353,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
127 79711000 direktni sporazum 823-8-2-4/22 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.560,00 09.12.2021 1.560,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
128 50324100 direktni sporazum 823-8-2-1/22 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.797,12 14.12.2021 1.797,12 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
129 22210000 direktni sporazum 823-8-1-2/22 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo, 4202263820009 308,00 10.12.2021 308,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
130 9134220 direktni sporazum 823-8-1-3/22 Petril BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, 4200505350000 4.910,75 10.12.2021 4.680,84 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
131 50750000 direktni sporazum 823-8-2-5/22 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik, 4218240890003 982,80 20.12.2021 982,80 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
132 72400000 direktni sporazum 823-8-2-6/22 DD BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 1.819,16 15.12.2021 1.819,16 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
133 64200000 direktni sporazum 823-8-2-7/22 DD BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 6.907,68 15.12.2021 6.773,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
134 64212000 direktni sporazum 823-8-2-8/22 DD BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 15.12.2021 6.787,46 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
135 80530000 direktni sporazum 823-8-2-9/22 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.140,00 13.12.2021 1.140,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
136 30192000 direktni sporazum 823-8-1-14/21 Avdić 3A Sarajevo, 4200601070000 2.910,36 19.01.2021 2.910,36 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
137 39830000 direktni sporazum 823-8-1-18/21 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.125,25 18.01.2021 3.532,15 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
138 34351100 direktni sporazum 823-8-1-77/21 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 138,83 14.12.2021 138,83 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
139 71328000 direktni sporazum 823-8-2-75/21 Instrukta d.o.o. Sarajevo 5.850,00 17.12.2021 5.850,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
140 30125110 direktni sporazum 823-8-1-79/21 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo, 4202276210005 547,56 30.12.2021 547,56 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
141 71248000 direktni sporazum 823-8-2-78/21 SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 2.808,00 27.12.2021 2.808,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
142 22462000 direktni sporazum 823-8-1-76-21 Avdić 3A d.o.o. Sarajevo 1.345,62 24.12.2021 1.345,62 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
143 80522000 direktni sporazum 823-8-2-72/21 FINKOM d.o.o. Tuzla, 4209141570006 160,00 16.12.2021 160,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
144 30237100 direktni sporazum 823-8-1-73/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 118,07 15.12.2021 118,07 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
145 45000000 otvoreni postupak 823-1-3-58-3-16/21 Inžinjering1 Tešanj, 4218174140006 1.420.380,00 13.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
146 80522000 direktni sporazum 823-8-2-67/21 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 145,00 16.11.2021 145,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
147 80522000 direktni sporazum 823-8-2-68/21 CETEOR d.o. Sarajevo, 4200110840008 351,00 15.11.2021 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
148 98390000 direktni sporazum 823-8-2-64/21 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002 315,90 04.11.2021 315,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
149 79342000 direktni sporazum 823-8-2-66/21 KJP CENTAR SKENDERIJA d.o.o. Sarajevo, 4200736910008 234,00 08.11.2021 234,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
150 50300000 direktni sporazum 823-8-2-65/21 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 351,00 04.11.2021 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
151 71631200 direktni sporazum 823-8-2-35/21 Osing d.o.o. Sarajevo, 4200320570003 272,49 10.05.2021 272,49 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
152 80522000 direktni sporazum 823-8-2-63/21 Udruženje/Institut internih revizora u BiH, 4201063520004 105,30 28.10.2021 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
153 79521000 direktni sporazum 823-8-2-62/21 SONIK STUDIO Sarajevo, 4301209570003 632,97 28.10.2021 632,97 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
154 71356400 direktni sporazum 823-8-2-60/21 EKODIMNJAČAR d.o.o. Sarajevo, 4201122470008 140,40 26.10.2021 140,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
155 50100000 direktni sporazum 823-8-2-61/21 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 91,89 26.10.2021 91,89 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
156 30100000 direktni sporazum 823-8-1-59/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 652,00 08.10.2021 652,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
157 98390000 direktni sporazum 823-8-2-56/21 OKI upravitelj d.o.o. Sarajevo, 4200784300025 1.075,35 28.09.2021 1.075,35 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
158 39100000 direktni sporazum 823-8-1-54/21 BELONA CENTAR Gradiz d.o.o. Sarajevo, 4200153570004 872,00 25.09.2021 872,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
159 50413200 direktni sporazum 823-8-2-55/21 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 105,30 30.09.2021 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
160 30100000 direktni sporazum 823-8-1-53/21 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 5.967,00 06.10.2021 5.967,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
161 79342000 direktni sporazum 823-8-2-57/21 KJP CENTAR SKENDERIJA d.o.o. Sarajevo, 4200736910008 234,00 01.10.2021 234,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
162 55400000 direktni sporazum 823-8-2-52/21 MARCAFFE d.o.o. Kiseljak, 4236143160007 500,00 22.09.2021 500,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
163 55310000 direktni sporazum 823-8-2-49/21 Motel-restorant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 81,00 10.09.2021 81,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
164 44191300 direktni sporazum 823-8-1-50/20 Fruktas d.o.o. Sarajevo, 4200387640006 306,04 14.09.2021 306,04 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
165 41110000 direktni sporazum 823-8-1-51/21 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 40,00 10.09.2021 40,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
166 32250000 direktni sporazum 823-8-1-48/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 85,01 08.09.2021 85,01 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
167 92400000 direktni sporazum 823-8-2-47/21 avaz roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 06.09.2021 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
168 45000000 otvoreni postupak 823-1-3-37-3-13/21 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 110.304,00 30 02.07.2021 110.304,00 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
169 92400000 direktni sporazum 823-8-2-44/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 1.093,95 04.08.2021 1.093,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
170 71250000 direktni sporazum 823-8-2-45/21 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 257,40 04.08.2021 257,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
171 50800000 direktni sporazum 823-8-2-46/21 Kristal d.o.o. Sarajevo, 4200033750009 537,91 03.08.2021 537,91 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
172 50300000 direktni sporazum 823-8-2-43/21 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 81,90 26.07.2021 81,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
173 30213300 direktni sporazum 823-8-1-42/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 4.264,65 15.07.2021 4.264,65 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
174 30125110 direktni sporazum 823-8-1-41/21 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo, 4202276210005 338,13 13.07.2021 338,13 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
175 80530000 direktni sporazum 823-8-2-40/21 Udruženje internih revizora BiH, 4201063520004 1.250,00 12.07.2021 1.250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
176 48761000 direktni sporazum 823-8-2-39/21 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006 984,03 30.06.2021 948,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
177 30100000 direktni sporazum 823-8-1-38/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 292,74 26.05.2021 292,74 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
178 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-16/21 GD KONSTRUKCIJE DOO Mostar, 4227007660005 1.007.370,00 120 24.05.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
179 71248000 direktni sporazum 823-8-2-36/21 Proving d.o.o. Sarajevo, 4200289800003 561,60 06.05.2021 561,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
180 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-29-5-12/21 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 11.700,00 365 10.05.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
181 50100000 direktni sporazum 823-8-2-34/21 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 639,41 05.05.2021 639,41 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
182 66510000 direktni sporazum 823-8-2-33/21 SARAJEVO OSIGURANJE DD Sarajevo,4200326930001 4.332,90 05.05.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
183 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-22-5-10/21 JEJNA ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo, 4202687510000 21.657,60 50 23.03.2021 21.657,60 50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
184 79110000 poseban režim dodjele ugovora Advokat Galiba Hrvačić-Karačić Sarajevo, 4302882380000 31.274,10 1095 02.03.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
185 79342000 direktni sporazum 823-8-2-48/20 Lilium d.o.o. Sarajevo, 4202387710007 5.850,00 15.05.2020 5.850,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
186 92400000 direktni sporazum 823-8-2-31/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 15.03.2021 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
187 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-82/20 Prograd Žepče, 4218089970008 7.172.100,00 365 19.03.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
188 50100000 direktni sporazum 823-8-2-28/21 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 641,90 26.02.2021 641,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
189 55310000 direktni sporazum 823-8-2-27/21 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 160,00 15.02.2021 160,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
190 30213300 direktni sporazum 823-8-1-26/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 724,01 24.02.2021 724,01 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
191 50413200 direktni sporazum 823-8-2-25/21 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 157,95 18.02.2021 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
192 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-81-3-17/20 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005 38.212,10 60 17.02.2021 38.212,10 60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
193 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-81-3-17/20 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005 37.800,70 60 17.02.2021 37.800,70 60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
194 92400000 direktni sporazum 823-8-2-24/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 920,20 01.02.2021 920,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
195 79711000 direktni sporazum 823-8-2-6/21 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 28.12.2020 1.825,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
196 50750000 direktni sporazum 823-8-2-11/21 EURO LIFTING DOO Srebrenik, 4218240890003 912,60 04.01.2021 912,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
197 72400000 direktni sporazum 823-8-2-5/21 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 1.772,55 30.12.2020 1.772,55 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
198 64200000 direktni sporazum 823-8-2-3/21 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.984,20 30.12.2020 6.505,93 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
199 64212000 direktni sporazum 823-8-2-9/21 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 30.12.2020 6.728,27 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
200 80530000 direktni sporazum 823-8-2-10/21 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.560,00 29.12.2020 1.560,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
201 50112300 direktni sporazum 823-8-2-15/21 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000 569,53 04.01.2021 340,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
202 15860000 direktni sporazum 823-8-1-19/21 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 3.479,20 18.01.2021 1.256,38 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
203 71220000 direktni sporazum 823-8-2-23/21 WINER PROJECT Sarajevo, 4200197510009 6.493,50 05.02.2021 6.493,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
204 79212500 direktni sporazum 823-8-2-2/21 AUDITING d.o.o. Sarajevo, 4200249920006 7.020,00 30.12.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
205 50324100 direktni sporazum 823-8-2-7/21 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.684,80 28.12.2020 1.684,80 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
206 22210000 direktni sporazum 823-8-1-4/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 362,00 31.12.2020 362,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
207 22210000 direktni sporazum 823-8-1-8/21 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 308,00 25.12.2020 308,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
208 9134220 direktni sporazum 823-8-1-12/21 Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, 4200505350000 4.845,86 08.01.2021 3.527,31 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
209 44512000 direktni sporazum 823-8-1-20/21 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005 76,50 03.02.2021 76,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
210 55310000 direktni sporazum 823-8-2-17/21 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 53,00 21.01.2021 53,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
211 22211000 direktni sporazum 823-8-1-21/21 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 29.01.2021 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
212 22211000 direktni sporazum 823-8-1-13/21 REC d.o.o. Sarajevo, 4200545220001 250,00 12.01.2021 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
213 72400000 direktni sporazum 823-8-2-10/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 1.632,85 365 31.12.2019 1.632,85 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
214 64200000 direktni sporazum 823-8-2-11/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.984,20 365 31.12.2019 6.920,78 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
215 64212000 direktni sporazum 823-8-2-12/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 365 31.12.2019 6.903,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
216 79130000 poseban režim dodjele ugovora Notar Jasmina Selimović, 4301492970004 11.407,50 365 25.01.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
217 9134220 direktni sporazum 823-8-1-6/20 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, 4200999090005 6.946,77 365 31.12.2019 3.496,83 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
218 55310000 direktni sporazum 823-8-2-22/20 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 2.340,00 365 03.01.2020 667,50 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
219 30192000 direktni sporazum 823-8-1-17/20 Avdić 3A Sarajevo, 4200601070000 2.910,36 365 15.01.2020 2.836,77 345 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
220 50324100 direktni sporazum 823-8-2-4/20 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.684,80 365 26.12.2019 1.684,80 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
221 22210000 direktni sporazum 823-8-1-19/20 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 362,00 365 31.12.2019 362,00 360 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
222 22210000 direktni sporazum 823-8-1-5/20 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 361,00 365 26.12.2019 361,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
223 79711000 direktni sporazum 823-8-2-7/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 365 31.12.2019 1.825,20 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
224 50750000 direktni sporazum 823-8-2-8/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 912,60 365 31.12.2019 912,60 360 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
225 39830000 direktni sporazum 823-8-1-20/20 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.089,05 350 15.01.2020 3.545,46 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
226 80530000 direktni sporazum 823-8-2-13/20 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.560,00 365 31.12.2019 1.460,00 348 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
227 15860000 direktni sporazum 823-8-1-21/20 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 3.509,95 350 15.01.2020 2.123,90 345 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
228 66510000 konkurentski zahtjev 823-7-2-48/19 SARAJEVO OSIGURANJE DD Sarajevo,4200326930001 5.266,90 10.05.2019 5.226,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
229 50112300 direktni sporazum 823-8-2-14/20 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000 569,53 358 07.01.2020 548,00 355 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
230 41110000 direktni sporazum 823-8-1-15/20 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 270,00 357 08.01.2020 180,00 355 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
231 30213300 direktni sporazum 823-8-1-79/20 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 748,98 07.12.2020 748,98 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
232 44613600 direktni sporazum 823-8-1-74/20 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004 3.042,00 23.11.2020 3.042,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
233 79521000 direktni sporazum 823-8-2-78/20 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 644,09 23.11.2020 644,09 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
234 50300000 direktni sporazum 823-8-2-77/20 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 276,12 24.11.2020 276,12 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
235 30125110 direktni sporazum 823-8-1-76/20 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 299,05 26.11.2020 299,05 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
236 71355000 direktni sporazum 823-8-2-73/20 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 468,00 03.11.2020 468,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
237 50531200 direktni sporazum 823-8-2-75/20 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 95,00 17.11.2020 95,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
238 30100000 direktni sporazum 823-8-1-70/20 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 6.770,79 09.11.2020 6.770,79 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
239 31224810 direktni sporazum 823-8-1-67/20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 114,90 12.10.2020 114,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
240 50100000 direktni sporazum 823-8-2-72/20 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 67,99 04.11.2020 67,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
241 71351910 direktni sporazum 823-8-2-71/20 WINER PROJECT Sarajevo, 4200197510009 5.850,00 20.10.2020 5.850,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
242 44512000 direktni sporazum 823-8-1-69/20 ZEKA-COMERC d.o.o. Poslovna jedinica Sarajevo, 4209329610005 299,90 15.10.2020 299,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
243 22462000 direktni sporazum 823-8-1-68/20 GARMOND d.o.o. Sarajevo, 4200650870003 526,50 19.10.2020 526,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
244 71631200 direktni sporazum 823-8-2-41/20 Osing d.o.o. Sarajevo, 4200320570003 273,29 15.04.2020 273,29 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
245 30234000 direktni sporazum 823-8-1-66/20 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 68,99 02.10.2020 68,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
246 80530000 direktni sporazum 823-8-2-65/20 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 643,50 18.09.2020 643,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
247 32250000 direktni sporazum 823-8-1-64/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 408,20 25.09.2020 408,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
248 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-53-5-14/20 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005 22.230,00 365 18.09.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
249 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-47-5-12/20 ITC d.o.o. Zenica, 4218146790003 5.059.980,00 365 02.09.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
250 45211360 otvoreni postupak 823-1-3-59-5-13/20 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 1.735.230,00 365 16.09.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
251 39100000 direktni sporazum 823-8-1-58/20 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 766,35 07.07.2020 766,35 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
252 42512000 direktni sporazum 823-8-1-56/20 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 5.555,07 17.07.2020 5.555,07 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
253 71355000 direktni sporazum 823-8-2-60/20 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 409,50 28.07.2020 409,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
254 50100000 direktni sporazum 823-8-2-57/20 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 394,74 17.07.2020 394,74 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
255 44140000 direktni sporazum 823-8-1-63/20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 789,20 04.09.2020 789,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
256 50100000 direktni sporazum 823-8-2-62/20 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 433,81 10.09.2020 433,81 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
257 33100000 direktni sporazum 823-8-1-61/20 Privatna apoteka "Stup", 4302058040003 120,00 29.07.2020 120,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
258 72212900 direktni sporazum 823-8-2-34/20 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 1.550,25 01.04.2020 1.550,25 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
259 30213300 direktni sporazum 823-8-1-35/20 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 5.138,64 01.04.2020 5.138,64 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
260 35111400 direktni sporazum 823-8-1-54/20 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 612,04 08.07.2020 612,04 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
261 80522000 direktni sporazum 823-8-2-51/20 REC Sarajevo, 4200545220001 100,00 16.06.2020 100,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
262 48761000 direktni sporazum 823-8-2-52/20 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006 984,03 21.06.2020 984,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
263 71320000 direktni sporazum 823-8-2-2/20 Foton d.o.o. Sarajevo, 4201343990006 5.031,00 31.12.2019 5.031,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
264 92400000 direktni sporazum 823-8-2-50/20 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 672,75 28.05.2020 672,75 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
265 92400000 direktni sporazum 823-8-2-49/20 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 601,67 22.05.2020 601,67 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
266 90670000 direktni sporazum 823-8-2-45/20 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002 468,00 08.05.2020 468,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
267 71356400 direktni sporazum 823-8-2-46/20 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 6.928,74 19.05.2020 6.928,74 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
268 30125110 direktni sporazum 823-8-1-44/20 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 468,59 14.05.2020 468,59 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
269 50100000 direktni sporazum 823-8-2-42/20 MIXA d.o.o. Sarajevo, 4200337970005 245,42 30.04.2020 245,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
270 50100000 direktni sporazum 823-8-2-43/20 MIXA d.o.o. Sarajevo, 4200337970005 312,34 04.05.2020 312,34 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
271 92400000 direktni sporazum 823-8-2-39/20 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 07.04.2020 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
272 50100000 direktni sporazum 823-8-2-38/20 GUMA M d.o.o. Sarajevo, 4227111640016 217,00 17.04.2020 217,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
273 50100000 direktni sporazum 823-8-2-37/20 MIXA d.o.o. Sarajevo, 4200337970005 402,60 16.04.2020 402,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
274 44613600 direktni sporazum 823-8-1-32/20 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004 3.039,99 05.03.2020 3.039,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
275 39515440 direktni sporazum 823-8-1-30/20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 665,50 11.03.2020 665,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
276 45233270 direktni sporazum 823-8-3-36/20 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 1.123,20 07.04.2020 1.123,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
277 30125110 direktni sporazum 823-8-1-31/20 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 166,14 18.03.2020 166,14 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
278 33100000 direktni sporazum 823-8-1-33/20 PZU APOTEKA "AVICENA" Visoko, 4218690230003 270,00 25.03.2020 270,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
279 71320000 direktni sporazum 823-8-2-27/20 Foton d.o.o. Sarajevo, 4201343990006 2.925,00 11.02.2020 2.925,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
280 50300000 direktni sporazum 823-8-2-29/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 64,35 11.02.2020 64,35 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
281 22211000 direktni sporazum 823-8-1-28/20 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 11.02.2020 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
282 32250000 direktni sporazum 823-8-1-16/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 2.024,10 16.01.2020 2.024,10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
283 45421160 direktni sporazum 823-8-3-18/20 Prograd Holz d.o.o. Žepče, 4218876840006 6.872,23 30 13.01.2020 6.872,23 18 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
284 71250000 direktni sporazum 823-8-2-26/20 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 1.755,00 5 28.01.2020 1.755,00 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
285 15860000 direktni sporazum 823-8-1-9/20 Hercafe d.o.o. Sarajevo, 4202017380008 410,00 15.01.2020 410,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
286 22211000 direktni sporazum 823-8-1-25/20 REC d.o.o. Sarajevo, 4200545220001 250,00 28.01.2020 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
287 31400000 direktni sporazum 823-8-1-23/20 HENA d.o.o. Sarajevo, 4200503650006 110,00 27.01.2020 110,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
288 50300000 direktni sporazum 823-8-2-24/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 40,95 21.01.2020 40,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
289 71240000 direktni sporazum 823-8-2-41/19 I.D.E.A d.o.o. Sarajevo, 4200348740001 5.265,00 30 06.03.2019 5.265,00 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
290 45210000 pregovarački postupak bez objave obavještenja 823-4-3-60/19 Almy-Gradnja d.o.o. Zenica, 4218557740007 397.670,00 30 29.04.2019 397.670,00 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
291 98390000 direktni sporazum 823-8-2-1/20 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 222,42 03.01.2020 222,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
292 71250000 direktni sporazum 823-8-2-80/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 702,00 20.09.2019 702,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
293 55310000 direktni sporazum 823-8-2-66/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 560,00 24.05.2019 560,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
294 79342200 direktni sporazum 823-7-2-52/19 City Mark Plus d.o.o. Sarajevo, 4201916350007 4.609,80 122 09.05.2019 4.609,80 122 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
295 80522000 direktni sporazum 823-8-2-100/19 REC Sarajevo, 4200545220001 290,00 05.11.2019 290,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
296 50800000 direktni sporazum 823-8-2-95/19 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 329,99 31.10.2019 329,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
297 50324100 direktni sporazum 823-8-2-99/19 FIXIT d.o.o. Sarajevo, 4202048930006 40,00 28.10.2019 40,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
298 55310000 direktni sporazum 823-8-2-101/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 75,00 01.11.2019 75,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
299 30125110 direktni sporazum 823-8-1-105/19 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 1.078,69 19.11.2019 1.078,69 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
300 34351100 direktni sporazum 823-8-1-104/19 GUMA M d.o.o. Sarajevo, 4227111640016 577,09 13.11.2019 577,09 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
301 72417000 direktni sporazum 823-8-2-103/19 Univerzitet u Sarajevu, 4200494560007 120,00 11.11.2019 120,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
302 45421160 direktni sporazum 823-8-3-102/19 Prograd Holz d.o.o. Žepče, 4218876840006 6.312,21 30 12.11.2019 6.312,21 17 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
303 50300000 direktni sporazum 823-8-2-106/19 ZIPIT d.o.o. Sarajevo, 4202552000001 105,30 08.11.2019 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
304 79341000 direktni sporazum 823-8-2-108/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 27.11.2019 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
305 30213300 direktni sporazum 823-8-1-107/19 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 2.184,96 28.11.2019 2.184,96 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
306 71250000 direktni sporazum 823-8-2-86/19 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 5.265,00 15.10.2019 5.265,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
307 22462000 direktni sporazum 823-8-1-111/19 Grafotisak d.o.o. Grude Podružnica Sarajevo, 4272019110049 2.998,38 13.12.2019 2.998,38 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
308 71355000 direktni sporazum 823-8-2-112/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 292,50 17.12.2019 292,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
309 80530000 direktni sporazum 823-8-2-109/19 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 1.544,40 21.11.2019 1.544,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
310 55310000 direktni sporazum 823-8-2-110/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 70,00 09.12.2019 70,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
311 22210000 direktni sporazum 823-8-1-5/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 362,00 365 28.12.2018 362,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
312 30192000 direktni sporazum 823-8-1-23/19 Avdić 3A Sarajevo, 4200601070000 1.755,87 334 21.01.2019 1.755,87 334 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
313 22210000 direktni sporazum 823-8-1/19 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 361,00 365 27.12.2018 361,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
314 79711000 direktni sporazum 823-8-2-8/19 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 365 27.12.2018 1.825,20 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
315 50750000 direktni sporazum 823-8-2-15/19 EURO LIFTING DOO Srebrenik, 4218240890003 912,60 365 27.12.2018 912,60 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
316 9134220 direktni sporazum 823-8-1-7/19 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, 4200999090005 6.946,77 365 31.12.2018 6.676,38 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
317 72400000 direktni sporazum 823-8-2-10/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 1.632,85 365 31.12.2018 1.632,85 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
318 64200000 direktni sporazum 823-8-2-11/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.984,20 365 31.12.2018 6.961,50 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
319 64212000 direktni sporazum 823-8-2-12/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 365 31.12.2018 6.903,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
320 39830000 direktni sporazum 823-8-1-28/19 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.094,75 357 08.01.2019 4.059,46 357 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
321 80530000 direktni sporazum 823-8-2-18/19 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.560,00 365 27.12.2018 1.560,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
322 50112300 direktni sporazum 823-8-2-14/19 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000 569,53 355 10.01.2019 490,00 355 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
323 15860000 direktni sporazum 823-8-1-27/19 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 3.505,33 357 08.01.2019 3.031,77 357 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
324 41110000 direktni sporazum 823-8-1-24/19 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 270,00 356 09.01.2019 180,00 356 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
325 44521110 direktni sporazum 823-8-1-85/19 Eurokon d.o.o. Sarajevo, 4202234480002 147,42 08.10.2019 147,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
326 50531200 direktni sporazum 823-8-2-93/19 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 1.605,00 2 04.11.2019 1.605,00 2 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
327 71355000 direktni sporazum 823-8-2-89/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 526,50 14.10.2019 526,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
328 55310000 direktni sporazum 823-8-2-92/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 77,00 20.10.2019 77,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
329 50800000 direktni sporazum 823-8-2-98/19 SOD NEKRETNINE.BA Sarajevo, 4302176910004 600,00 09.10.2019 600,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
330 71631200 direktni sporazum 823-8-2-63/19 Osing d.o.o. Sarajevo, 4200320570003 363,32 13.05.2019 363,32 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
331 42512000 direktni sporazum 823-8-1-90/19 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 783,95 04.10.2019 783,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
332 80530000 direktni sporazum 823-8-2-82/19 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 250,00 30.09.2019 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
333 45314100 direktni sporazum 823-8-1-81/19 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo, 4200078850004 5.228,03 27.09.2019 5.228,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
334 79341000 direktni sporazum 823-8-2-83/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 707,85 23.09.2019 707,85 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
335 79521000 direktni sporazum 823-8-2-88/19 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 1.231,88 5 18.10.2019 1.231,88 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
336 50413200 direktni sporazum 823-8-2-91/19 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 105,30 22.10.2019 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
337 32552100 direktni sporazum 823-8-1-87/19 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo, 4200078850004 112,32 17.10.2019 112,32 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
338 50324100 direktni sporazum 823-8-2-4/19 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.446,12 365 28.12.2018 1.446,12 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
339 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-74-5-13/19 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 51.034,00 16.09.2019 45.930,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
340 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-74-5-12/19 Javno preduzeæe za prostorno planiranje i ureðenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, 4218080080000 49.860,90 56 16.09.2019 49.860,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
341 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-74-5-11/19 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 53.708,30 65 16.09.2019 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
342 39515430 direktni sporazum 823-8-1-79/19 BOSFOR STIL d.o.o. Živinice, 4210188300005 180,00 11.09.2019 180,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
343 45310000 direktni sporazum 823-8-3-78/19 MANNER comerce d.o.o. Sarajevo, 4200181510009 245,70