Obavještavaju se aplikanti po Javnom oglasu objavljenom 24.4.2023. godine za prodaju stambenih jedinica, poslovnih prostora i parking mjesta na objektima novogradnje kod Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, te poslovnih prostora i garaža u izgrađenim objektima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, na sljedećim lokacijama: Stambeno-poslovni objekti “A1-A” i “A1-B” na lokaciji “Rosulje-Vogošća” i stambeno-poslovni objekat “Centar” na lokaciji “Ilijaš, Centar”, da je Komisija za odabir ponuda po Javnom oglasu okončala aktivnosti i izvršila ocjenu dokumentacije i rangiranje aplikanata u skladu sa uvjetima Javnog oglasa.

Zapisnik Komisije možete pogledati ovdje

Nadležne službe Fonda će u narednom periodu  aplikante koji su zadovoljili uvjete i čije su aplikacije ispravne sukcesivno pozivati shodno poziciji na rang listi i opredjeljenju aplikanta za određenu vrstu i/ili tip nekretnine za koju su aplicirali.